ACEPTACIÓN DAS CONDICIÓNS

Edicións Xerais de Galicia S.A. pón a disposición dos seus usuarios neste sitio un conxunto de informacións,catálogos, arquivos e documentos así como varios servicios dos que o seu uso está suxeito ás condiciónscontidas neste documento. O feito de acceder a este sitio implica que vostede acepta todas e cada unha dascondicións de utilización. Edicións Xerais de Galicia S.A. resérvase o dereito a modificar periodicamenteestas condicións se así o estima conveniente. O uso que vostede faga deste sitio sempre estará suxeito ásmáis recentes condicións de utilización que estean incluídas no propio sitio no momento da súa utilización.O uso de calquera material ou servicio contido neste sitio realizarase de acordo coas normas e condicións específicasde cada material ou servicio, ademais das normas contidas nestas condicións de utilización. O incumprimentode calquera das condicións de utilización implica o remate inmediato da súa autorización para utilizalo e aobriga de destruír calquera material que fose descargado ou impreso dende este sitio.

DEREITOS DE PROPIEDADE

Os materiais e servicios accesibles neste sitio están protexidos por copyright, dereitos de autor e propiedade,e/ou polas normas legais que garanten a propiedade intelectual, de xeito que calquera uso non autorizado destesmateriais ou servicios pode supoñer unha violacións destas leis. Agás polo aquí indicado expresamente, ninEdicións Xerais de Galicia S.A. nin os seus proveedores garanten de xeito explícito ou implícito ningún dereitosobre calquera patente, copyrights, dereitos de marcas ou información de negocios confidencial con respecto aosmateriais ou servicios.

USO DA INFORMACIÓN DO SITIO

Agás que se indique outra cousa nun lugar distinto deste sitio, está permitido ver, descargar e imprimir os documentos e a información dispoñible sempre que se realice de acordo coas seguintes condicións:

Non está permitido eliminar o copyright nin ningún outro aviso sobre a propiedade que estea contido nosdocumentos e información.Edicións Xerais de Galicia S.A. resérvase o dereito a revocar en calquera momento a autorización para ver,descargar e imprimir os documentos e a información dispoñible neste sitio, e o uso destes obxectos deixaráde ser accesible inmediatamente.

Os dereitos especificados anteriormente de visualización, impresión e descarga dos documentos e información dispoñibleneste sitio non son aplicables a súa maqueta nin deseño. Todos os elementos deste sitio están protexidos polas leisrelativas ao dereito de propiedade e non poden ser copiados nin plaxiados nin en parte nin na súa totalidade.

GARANTÍAS E LIMITACIÓNS

Agás o que expresamente sinale un acordo escrito entre vostede e Edicións Xerais de Galicia S.A., ou que non sexaaplicable por lei, todos os materiais e servicios deste sitio son facilitados “tal cal”, sen garantía de ningún tipo,nin explícita nin implícita, incluíndo, pero non limitando, as garantías implícitas de comerciabilidade,adecuación a fins particulares ou non incumprimento.

De xeito ilimitado, Edicións Xerais de Galicia S.A. non se fai responsable nin facilita garantía ningunha sobre: (i)que os servicios e productos satisfagan as súas necesidades (ii) que os servicios e materiais estean dispoñibles seninterrupción, sexan oportunos, seguros, ou estean libres de erros (iii) que os resultados que poida obter do seu usosexan eficaces, exactos e precisos (iv) que a calidade de todos os productos e servicios obtidos neste esitio sexa aque vostede agarda.

Este sitio pode conter erros técnicos ou doutro tipo, inexactitudes ou erros tipográficos. Edicións Xerais de GaliciaS.A. poderá realizar en calquera momento e sen previo aviso cambios nos materiais ou servicios deste sitio, incluíndoos prezos e a descripción dos productos aquí contidos. Os materiais e servicios deste sitio poden non estar ao día senque Edicións Xerais de Galicia asuma a obriga de mantelos actualizados.

En caso ningún nin Edicións Xerais de Galicia S.A. nin os seus proveedores serán responsables diante de vostede outerceiras partes por calquera deterioro de calquera tipo, directo ou indirecto, especial, incidental, ou consecuente,incluíndo, pero non limitando, os danos resultantes da perda de datos ou beneficios, independente de que EdiciónsXerais de Galicia S.A. avisara ou non destes riscos na utilización dos productos ou servicios deste sitio, nin nosdoutras compañías que aquí se mencionen.

A descarga de calquera material deste sitio realízase baixo a propia responsabilidade e risco do usuario, de xeitoque vostede acepta ser o único responsable dos danos ou da perda de datos que poidan producirse no seu sistema informáticocomo resultado da descga ou adquisición destes materiais.

Este sitio contén enlaces con sitios en Internet doutras compañías que non se atopan baixo o control de EdiciónsXerais de Galicia S.A. e de Grupo Anaya S.A. Edicións Xerais de Galicia S.A. e Grupo Anaya S.A. non son responsablesdos outros sitios aos que vostede poida acceder dende o sitio www.xerais.es. Por isto, se vostede decide visitarestes sitios faino baixo o seu risco e responsabilidade, sen que Edicións Xerais de Galicia S.A. asuma responsabilidadeningunha pola seguridade ou exactitude de ningunha información, datos, opinións, consellos ou manifestacións destes sitios,nin da calidade dos productos ou servicios que alí se ofrezan. Edicións Xerais de Galicia S.A. inclúe os enlaces conestes sitios como un servicio práctico, pero isto non implica de xeito ningún que Edicións Xerais de Galicia S.A.garanta ou acepte responsabilidade algunha en relación co seu contido.

 

INFORMACIÓNS CONFIDENCIAIS

Se desexa ter información sobre a protección da súa información persoal, por favor visite a páxina Política de confidencialidade.

LEIS E DISPOSICIÓNS APLICABLES

Este sitio de Edicións Xerais de Galicia S.A. (con exclusión dos seus enlaces) está controlado por Grupo Anaya S.A.que ten a súa sede no enderezo c/Juan Ignacio Luca de Tena, 15 28027 Madrid (España), de xeito que, polo feito deacceder ao mesmo, vostede e Edicións Xerais de Galicia S.A. acordan que todos os asuntos relacionados co seu accesoe uso deste sitio sexan regulados pola lexislación de España con exclusión de calquera outra normativa nacional ouinternacional. Todos os litixios relativos ás Condicións de utilización serán xulgadas polos tribunais competentesde Madrid, España. Edicións Xerais de Galicia S.A. resérvase o dereito de exercer as accións legais que estime oportunas.Edicións Xerais de Galicia S.A. non é responsable de se os contidos do seu sitio www.xerais.es son apropiados ou estándispoñibles para o seu uso noutros lugares, nin que se poida acceder a eles en lugares onde eses contidos sexan ilegaisou estean prohibidos. Aqueles que accedan a este sitio dende eses lugares fanno por propia iniciativa e só a elesincumbe respecto polas leis locais.

DEREITOS DE MARCA

As marcas e logotipos que aparecen neste sitio son propiedade de Edicións Xerais de Galicia S.A. ou de terceiras partes.Está prohibida a utilización destas marcas sen previa autorización escrita de Edicións Xerais de Galicia S.A. oudas terceiras partes propietarias das marcas.

Copyright ©2012 Edicións Xerais de Galicia S.A